Contact Us

สำนักงานใหญ่

ห้อง B106 อาคาร Software Park Phuket
88/9 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร: 076-680313     แฟ๊กซ์:  076-680314

สาขา

สำนักงานหาดใหญ่   238 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร: 074-890801-2  แฟ๊กซ์: 074-230700

ก่อตั้ง/จดทะเบียน

จดทะเบียนเมื่อวันที่29 มิถุนายน ปี พ.ศ.2552

ทุนจดทะเบียน

5 ล้านบาท

ประกอบธุรกิจ

จำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก, ระบบกล้องวงจรปิดเครือข่าย
ระบบ Sound Lab สอนภาษาต่างประเทศ
ระบบประชุมทางไกล Video Conference และอุปกรณ์ชั้นนำอื่นๆ
แผนที่
สำนักงานใหญ่ ภูเก็ต
สาขา หาดใหญ่