twsDay-14

สัมมนา TRIPLE WINS SOLUTIONS DAY #5 2562 @HATYAI 23 เมษายน 2562

ในยุคสมัยแห่งการแข่งขัน ธุรกิจที่ปรับตัวสู่ Digital Transformation ก่อนย่อมมีความได้เปรียบกว่า ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆของซิสโก้ไม่ว่าจะเป็น WiFi6, SDN, Unified Communication จะทำให้คุณและธุรกิจไปสู่ ความสำเร็จได้รวดเร็ว บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมกันจัดงานสัมนา Triple Wins Solutions 5/2562 Update Technology ใหม่ๆให้คุณ รู้ก่อนใคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *